F.U.H. „System”
Michał Bar

ul. T. Kościuszki 45/6
30-114 Kraków

tel. 601-481-749

Wyprowadzenie spalin przez ścianę budynku

W sytuacji, gdy następuje modernizacja ogrzewania, zdarza się, że istnieje problem z odprowadzeniem spalin przez istniejący komin. Podobne utrudnienie może się pojawiać także gdy użytkownik chciałby dodać np. gazowy kocioł wiszący jako dodatkowe źródło ciepła obok istniejącego kotła na paliwo stałe i w istniejących szachtach kominowych brak jest miejsca dla umieszczenia dodatkowego odprowadzenia spalin dla nowego kotła.

wyprowadzanie spalin przez ścianę

Rysunek 1. Wyprowadzenie spalin wraz z zasysaniem powietrza do spalania, bezpośrednio przez ścianę budynku jest możliwe dla kotłów z zamkniętą komorą spalania, zarówno kondensacyjnych, jak i niskotemperaturowych.

Odprowadzenie spalin przez ścianę budynku ma swoje ograniczenia, przede wszystkim w zakresie maksymalnej mocy kotła grzewczego oraz odległości od okien, drzwi, czy też okapów itp..

Wymagania prawne

Opcja odprowadzenia spalin przez ścianę budynku posiada pewne uwarunkowania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”:

§ 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:

1) 21 kW – w wolno stojących budynkach 1-rodzinnych, zagrodowych
i rekreacji indywidualnej,
2) 5 kW – w pozostałych budynkach mieszkalnych.

§ 175. 2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu.
§ 175. 3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.

wyprowadzanie spalin z kotła gazowego

Rysunek 2. Możliwość wyprowadzenia spalin z kotła gazowego jest ograniczona do maksymalnej mocy 21 lub 5 kW w zależności od rodzaju budynku. Dodatkowo należy zachować minimalny odstęp 0,5 m od okien i ryzalitów (występów w murze).

Wyprowadzenie spalin przez ścianę, a przede wszystkim możliwość zasysania powietrza do spalania bezpośrednio przez ścianę pomieszczenia, może mieć swoje pozytywne znaczenie, jeśli w bezpośredniej bliskości systemu spalinowo-powietrznego, znajduje się odprowadzenie spalin z kotła stałopalnego. Zasysanie powietrza przez kocioł gazowy, w takiej sytuacji zagraża jego prawidłowej eksploatacji, gdyż dochodzi może do szybkiego zanieczyszczenia powierzchni grzewczych kotła. Zmniejsza do sprawność pracy kotła, wskutek obniżenia zdolności przekazywania ciepła ze spalin do wody kotłowej, a także może zwiększać awaryjność kotła gazowego.

zasysanie powietrza przez ścianę

Rysunek 3. Zasysanie powietrza przez ścianę budynku jest możliwe zarówno w wariancie koncentrycznego (2-ściennego) przewodu spalinowo-powietrznego, jak i rozdzielonego na wyjściu z kotła przepływu spalin i powietrza, gdzie spaliny są odprowadzane np. przewodem spalinowym w szachcie kominowym.

Zalety odprowadzenia spalin przez ścianę budynku

Należy taki sposób odprowadzenia spalin stosować jako alternatywne rozwiązanie przy braku możliwości pionowego odprowadzenia spalin z kotła. Zaletą rozwiązania jest przede wszystkim możliwość zastosowania nowoczesnego kotła gazowego w budynkach modernizowanych o ograniczeniach technicznych zastosowania pionowego odprowadzenia spalin. Do zalet „poziomego” systemu spalinowo-powietrznego można zaliczyć dodatkowo:

  • niższy koszt w porównaniu do wykonania np. nowego szachtu kominowego
  • łatwy montaż i mała ingerencja w strukturę istniejącego budynku
  • zasysanie powietrza do spalania w oddaleniu od komina z kotła na paliwo stałe